ALGEMENE VOORWAARDEN TENNISSCHOOL NOORDENVELD

Artikel 1. De aanmeldprocedure

1.1 Deelname aan tennislessen is alleen mogelijk na inschrijven via onze site www.tennisschoolnoordenveld.nl
1.2 Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden worden niet in behandeling genomen
1.3 Aanmelding voor tennisles en tennisevenementen is voor eigen risico
1.4 Voor deelname aan tennisles is lidmaatschap van de vereniging op alle parken verplicht

Artikel 2. Het lesgeld

2.1 Na de inschrijving ontvang je een factuur voor de lessen.
2.2  De betalingstermijn is 14 dagen.  
2.3 Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld aanwezig
2.4 Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesgroep, tijden en leraar is voor risico van de cursist.

Artikel 3. De tennisles

3.1 Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten.
3.2 Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd.
3.3 Indien lessen uitvallen door ziekte van de leraar of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, worden die lessen alsnog geleverd op een door de leraar vast te stellen moment.
3.4 Indien lessen uitvallen door slecht weer of niet bespeelbare banen word er als volgt ingehaald; 1e les niet, 2e wel, 3e niet etc.
3.5 In alle overige gevallen dat een les niet doorgaat wordt de les als geleverd beschouwd.
3.6 Bij tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

Artikel 4. De cursist

4.1 De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal.
4.2 De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Tennisschool Noordenveld en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de cursus op de tennisbaan in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit voortvloeiende schade,  alsmede diefstal, of beschadiging van goederen.

Artikel 6 Mailing

6.1 De cursist of ouder/verzorger kan e-mails ontvangen met informatieve doeleinden. 

De algemene voorwaarden zijn opgesteld op 16-04-2021.