Privacy Statement Tennis School Noordenveld (TSN)

We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. TSN verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor TSN persoonsgegevens verwerkt.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • bezoekers van onze website;
 • (medewerkers van) klanten van TSN;
 • ontvangers van TSN haar nieuwsbrieven en andere mailings;
 • potentiele klanten van TSN;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • sollicitanten;
 • medewerkers van TSN;
 • derden die met TSN communiceren;

Welke persoonsgegevens verwerkt TSN?
TSN verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.
Door u aan TSN verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor:
  • de uitvoering van de overeenkomst;
  • het verlenen van diensten en/of
  • het leveren van producten.
 • Persoonsgegevens die u aan TSN verstrekt in het kader van ingeschreven nieuwsbrieven,

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website,
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;
 • Uw surfgedrag en interesses.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn,
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster,

Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Cv
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie die u zelf invult in het open veld in het contactformulier
 • Inloggegevens
 • Lidmaatschapsnummer KNLTB
 • Leeftijd
 • Motivatiebrief
 • NAW-gegevens
 • Pasfoto
 • Opleidingsniveau
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Apparaat- en verbruiksgegevens. We verzamelen gegevens over uw apparaat en hoe u en uw apparaat werken met TSN en met onze producten.
  • Gebruiksgegevens van producten:

We verzamelen gegevens over de functies die u gebruikt, de items die u koopt en de webpagina’s die u bezoekt.

  • Apparaat-, connectiviteit- en configuratiegegevens:

We verzamelen gegevens over uw apparaat en over het netwerk dat u gebruikt om verbinding te maken met onze producten. Deze gegevens omvatten ook informatie over de besturingssystemen en andere software die op uw apparaat geïnstalleerd is, inclusief productcodes. Daarnaast worden gegevens verzameld zoals uw IP-adres, apparaat-id’s (zoals het IMEI-nummer voor telefoons), regionale en taalinstellingen.

  • Foutrapporten:

We verzamelen gegevens over de prestaties van de producten en eventuele problemen die de klant daarmee ondervindt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij een diagnose uitvoeren van problemen met de producten die de klant gebruikt. Daarnaast komen de gegevens van pas bij verbeteren van onze producten en het aanbieden van oplossingen.

  • Prestatiegegevens:

Afhankelijk van uw product en instellingen, kunnen foutrapporten gegevens bevatten zoals het type of de ernst van het probleem, details van de software of hardware die betrokken is bij een fout, de inhoud van bestanden op het moment van optreden van een fout en gegevens over andere software op uw apparaat.

  • Ondersteuningsgegevens:

Wanneer u de hulp van TSN inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over u en over uw hardware, software, en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van de chatssessies en andere communicatie met TSN klantenservice, gegevens over de status van het apparaat en de applicatie op het moment van de fout en tijdens de diagnose, evenals systeem- en registergegevens over software-installaties en hardware configuraties.

  • Locatiegegevens:

We verzamelen gegevens over uw locatie, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kunnen zijn. Nauwkeurige locatiegegevens kunnen GPS-gegevens (Global Positioning System) zijn, evenals de identificatiegegevens van nabijgelegen zendmasten en Wi-Fi hotspots die we verzamelen wanneer u locatie gebaseerde producten of functies inschakelt. Onnauwkeurige locatiegegevens zijn onder meer een van uw IP-adres afgeleide locatie of gegevens die met minder precisie aangeven waar u zich bevindt, zoals op het niveau van een stad of postcode.

  • Inhoud:

We verzamelen inhoud van uw bestanden en communicatie wanneer dat nodig is om u de producten te leveren die u gebruikt. Ook verzamelen we de inhoud van berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, met bijvoorbeeld klantenservice of partnerteam, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.

Waarom verwerkt TSN uw persoonsgegevens?
TSN gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van diensten en of producten door (de medewerkers van) TSN voor onze klanten.
 • Om uw bestelling te verwerken en/of uw opdracht uit te voeren en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Voor het verwerken van uw sollicitatie.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Voor het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie ‘Cookies’ en ‘Gebruik van Google Analytics’ in deze Privacy Statement;
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw gegevens
TSN neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens TSN toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. TSN hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. TSN heeft eveneens een protocol opgesteld voor het (tijdig) melden van datalekken.
Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@Tennisschoolnoordenveld.nl of 06-57582993 contact met ons op te nemen.

Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor TSN noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. TSN is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van TSN en dus op verzoek en conform instructie van TSN handelt, sluit TSN met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie
Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat TSN uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet TSN er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door TSN baseert TSN zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten of producten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.
Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van TSN, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van TSN. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen
TSN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Zodra u geen diensten of producten meer bij ons afneemt en/of geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
TSN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.

Er vindt geen ‘profiling’ plaats bij TSN.

Uw rechten
U kunt TSN verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. TSN kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. TSN zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door telefonisch of per e-mail contact op te nemen opnemen met TSN via info@tennisschoolnoordenveld.nl, of 06-57582993. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van TSN: Esweg 23, 9331 AP te NORG.

Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@tennisschoolnoordenveld.nl.

Klachtenregeling
Bij TSN hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen TSN. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@TSN.nl, of 050-7200369. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door TSN in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacy Statement aan veranderingen onderhevig
TSN behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal TSN dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy Statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen TSN en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat TSN gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.
Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.
Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van TSN. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Gebruik van Google Analytics
TSN maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door TSN. TSN heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. TSN krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch +31 6 57582993
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur
E-mail info@tennisschoolnoordenveld.nl
Post TSN
Esweg 23, 9331 AP NORG

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.